ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2015 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ คริสตศักราช 2015 (ฉบับภาษาไทย)

 

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด
  ภาค1   ภาค2   ภาค3    ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4