AsIPA D

รูปแบบ

AsIPA  D1 - ค้นหาจุดรวมของงานอภิบาล

AsIPA  D2 - การฝึกอบรมทีมงานของวัดเพื่อดำเนินการปลุกจิตสำนึก

AsIPA  D3 - ตัวอย่างแรกของกระบวนการปลุกจิตสำนึก

AsIPA  D4 - ตัวอย่างที่ 2 ของกระบวนการปลุกจิตสำนึก

AsIPA  D5 - ตัวอย่างที่ 3 ของกระบวนการปลุกจิตสำนึก

AsIPA  D6 - เราจะเริ่มชุมชนคริสตชนย่อยอย่างไร

AsIPA  D7 - เราจะบำรุงรักษาชุมชนคริสตชนย่อยอย่างไร

AsIPA  D8 - รับใช้ดังเช่นพระเยซูเจ้า

AsIPA  D9 - ภาวะผู้นำในวิถีทางใหม่
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด
  ภาค1   ภาค2   ภาค3    ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4