AsIPA A

รูปแบบ

AsIPA  A1 - ขั้นตอนที่ 1 ของการแบ่งปันพระวรสาร “สิ่งเดียวที่จำเป็น”

AsIPA  A2 - ขั้นตอนที่ 2 และ 3 การแบ่งปันพระวรสารคือการขุดสมบัติ

AsIPA  A3 - ประสบการณ์การแบ่งปันพระวรสาร 7 ขั้นตอน

AsIPA  A4 - ขั้นตอนที่ 4 และ 5 พร้อมกับพระคริสตเจ้า เราแบ่งปันชีวิตส่วนตัวของเรา

AsIPA  A5 - ขั้นตอนที่ 6 ท่านทั้งหลายคือประจักษ์พยานของเรา

AsIPA  A6 - ข้อแตกต่างระหว่างการแบ่งปันพระวรสารและการศึกษาพระคัมภีร์

AsIPA  A7 - วิธีการกระจกสะท้อนภาพพระคัมภีร์ (การตอบรับเป็นกลุ่ม)

AsIPA  A8 - แบบแผนในการแก้ปัญหา

  7  step
คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด
  ภาค1   ภาค2   ภาค3    ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4