1(การพบปะกับพระเยซูเจ้า  )
                                          

2(ตอบรับพระเยซูเจ้าด้วยการกลับใจ เชื่อและกลายเป็นศิษย์ของพระองค์ )
 

3(ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตในชุมชน  เป็นพระศาสนจักร)
 

4(ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตในชุมชน  )
 

5(ชุมชนคริสตชนย่อยๆ เป็นวิถีสู่ความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน  )
 

6(พระวาจาและเป็นประจักษ์พยานถึงข่าวดี  )
 

7(ชุมชนแห่งการสรรเสริญพระเจ้า)
 

8(ชุมชนแห่งการรับใช้)
 

9(พระศาสนจักรเพื่อคนยากจน  )
 

10(เป็นชุมชนผู้ประกาศข่าวดีใหม่  )
 

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด
  ภาค1   ภาค2   ภาค3    ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4