ดาวโหลดเอกสาร 

 

 

ก (A):

การแบ่งปันพระวรสาร


AsIPA(English) A

 

 

 

ข (B):
ชุมชนคริสตชนย่อย


AsIPA(English) B

 

 

ค (C):

พระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม


AsIPA(English) C

 

 

 

ง (D):
การฝึกทีมงานอภิบาล
ของวัด


AsIPA(English) D

 


(E):AsIPA E:
Community Training Series
Spiritual Formation of Leaders

 


(F):AsIPA F:
Community Training SeriesFormation and Training of Leaders

               ประชุมวิถีชุมชนวัด ชุมชนคลองนา ประจำเดือน มิถุนายน 2562..ยังคงเข้มแข็ง เหมือนเดิม มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น...ขอบคุณผู้นำชุมชน และสมาชิกที่พร้อมจะขยายกิจการไปถึงคนในชุมชนที่ยังไม่มีโอกาสมาร่วมประชุมด้วย...ขอบคุณ ซ.อธิการศรีกัลยา เดื่อมคั้น ที่มาอยู่ท่ามกลางชุมชนนี้อย่างสม่ำเสมอ เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนค่ะ (26 มิ.ย.62)

               วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2019
   คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาน คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พร้อมกับคณะกรรมการวิถีชุมชนวัดของวัดเซนต์หลุยส์ ได้จัดกิจกรรม "รวมพลวิถีชุมชนวัดเซนต์หลุยส์ ประจำปี 2019 " 350 ปี มิสซังสยามกับการประกาศข่าวดีใหม่ ที่ ห้องประชุม อาคารมารีอา วัดเซนต์หลุยส์ โดยเชิญคุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ มาเป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งปันการประกาศข่าวดีใหม่ "วิถีชุมชนวัด การฟื้นฟูสังคม การนำสิ่งดีดีกลับมา " สุดท้ายได้มีการแบ่งกลุ่ม แบ่งปันพระวาจา

             วันที่ 3 มีนาคม 2019    
     เวลา 12.00-14.00 น. วิถีชุมชนวัด บ้านโปรตุเกส  วันนี้เป็นพิเศษ คือ ทางทีมงานได้เตรียมอาหารมาทานข้าวเที่ยงร่วมกัน แล้วเชิญชวนเด็กๆ มาทานข้าวกัน หลังอาหาร แบ่งปันพระวาจา ใช้รูปแบบการแบ่ง 3 L  ใช้พระวรสาร ยอห์น 13:33-35 พระวาจาที่นำไปปฏิบัติ : ให้ท่านรักกัน งานกิจเมตตา : ในเดือนพฤษภาคม จะมีการแห่แม่พระไปเยี่ยมเพื่อนบ้าน และไปวัดวันอาทิตย์อย่างตั้งใจ นอกจากนี้ชิญชวนอดเนื้อในเทศกาลมหาพรต  ฟื้นฟูชุมชนศิษย์ พระคริสต์
 

คณะกรรมการคาทอลิก เพื่อคริสตศาสนธรรม จัดทำวีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด
  ภาค1   ภาค2   ภาค3    ภาค4

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค1

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค2

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค3

วีดีทัศน์ วิถีชุมชนวัด ภาค4